Tapahtumia syksyllä ilmottaudu mukaan!

Vuosikokous

Leena museolla

VUOSIKOKOUS 2017

Pidetään tiistaina 04.04.2017 klo 15 alkaen Sähkötalon konttorilla. 

-aiheina mm. toiminnan jatkaminen ja toimiston tyhjentäminen 30.06.17 mennessä.

Terveisin Vilho

Villen terveiset

Tarinaa perinneyhdistyksen perustamisesta ja sen tarpeellisuudesta.

 

Kun tuli todennäköiseksi VR:n Kuopion konepajan lakkauttaminen, niin heräsi ajatus henkilökunnan tarpeesta pitää yhteyttä pitkäaikaisiin työtovereihin ja purkaa tunteita kysymykseen miksi kävi näin!

Lähes kaikki konepajan työntekijät olivat tulleet ns. ”varmaan” työpaikkaan eli kapeaan, mutta pitkään leipään. Lähes kaikilla olikin kymmenien vuosien palvelus takana, osalla jopa neljänkymmenen vuoden yhtämittainen työsarka takana. Joten työkaverit olivat tulleet tutuiksi ja elinikäisiksi ystäviksi.

Olikin syytä uskoa tarpeeseen tavata näitä kavereita ja muistella menneitä, sekä vaihtaa kokemuksia selviytymisestä, joko uudessa työpaikassa tai eläkkeellä. Toivottavasti näistä keskusteluista ja yhdessä olosta on ollut apua ja mielihyvää jokapäiväiseen ajatusten maailmaan.

Perinneyhdistyksen toiminnassa ensimmäiset vuodet olivatkin innostunutta toimintaa ja paneutumista, niin konepajan historian kuin perinteen keruuseen ja julkituomiseen. Osoituksena tästä on valtava määrä valokuvia konepajan 113 vuotisen kauden varrelta. On myös tallella konepajan perinteistä ja historiasta tehtynä julkaistu lehti sekä CD levy kerätyistä valokuvista. Suuri työ oli myös kerätä tiedot kaikista konepajalla palvelleista henkilöistä.

Oma lukunsa toiminnassa oli yhteiset järjestetyt tutustumismatkat ja retket useisiin museoihin ja konepajoihin. Myös pikkujoulut jotka olivat riemukkaita ja mieleen painuvia tapaamisia, sekä erittäin suuria osallistujamääriltään.

Tänä päivänä tilanne on muuttunut ja hyviä ystäviä ja työkavereita on poistunut keskuudestamme. Ikärakenne on myös muuttunut ja nuorimmatkin alkavat olla jo 70v. ja siitä ylöspäin.

On aika ruveta miettimään yhdistyksemme toimintaa ja toiminnan muutoksia, onkin keskusteltu rahoituksen puutteen myötä luopumisesta kiinteästä ”toimisto/ kokoustilasta” ja siirtymistä harvempiin kokoontumiskertoihin esim. 2-3 kertaa vuodessa ystävätapaamismuodossa. Ottakaapa kantaa näihin esityksiin ja parannelkaa ja ideoikaa uusia ”juttuja”.

Nyt n.15:ta vuoden toiminnan jälkeen tuntuma on, että perinneyhdistys on ollut tarpeellinen ja tehnyt sen tehtävän jota tätä yhdistystä perustettaessa ”uumoiltiin”, ainakin minulla on hyvä mieli ja haikeus tästä toiminnasta.

 

Lopuksi kaikille suuri kiitos mukana elämisessä ja halataan kun tavataan

Terv. Vilho Karhunen

 Perinneyhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, sitä mukaa kun varmistui V.R Kuopion konepajan lakkauttaminen.

 Periaatteellinen päätös perinneyhdistyksen perustamisesta tehtiin joulukuussa vuonna 2000 ja virallinen perustaminen

 sekä yhdistyksen rekisteröiminen tehtiin vuonna 2002.

 Perinneyhdistyksen tarkoituksena on jatkaa konepajan perinteen vaalimista sekä kerätä ja tallentaa mahdollisimman
 paljon tietoa konepajamme toiminnasta  ja toimintaan vaikuttaneista tahoista sekä henkilös
töstä.

 Keskeistä toiminnassa on myös järjestää tilaisuuksia ja mahdollisuuksia konepajan henkilöstölle tavata vanhoja työkavereita

 ja muistella yhdessä konepajan 113 vuotista toimintaa

Toivottavasti  myös nämä internetin sivustot tulevat palvelemaan yhdistyksemme tarkoitusperiä.

 

 

 

Perinneyhdistyksen 1. hallitus.

Kuvassa vasemmalta Ville Karhunen Taisto Kainulainen, Heikki Yletyinen, Voitto Paulus  ja Matti Rissanen


Yhdistyksen säännöt.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on VR Kuopion Konepajan Perinneyhdistys ja sen kotipaikka on Kuopio
                    
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
                                           
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää yhteyksiä VR:n Kuopion konepajan toimintaan vaikuttaneisiin tahoihin ja henkilöihin, kartuttaa ja jalostaa
konepajan historiasta ja toiminnasta kertovaa aineistoa, sekä ylläpitää rautateiden ja konepajatoiminnan tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää koulutusta, opastusta, retkiä ja juhlia
- luo toimintaan liittyviä harrastusmahdollisuuksia jäsenistölleen
- syventää tietämystä konepajan historiasta    
- harjoittaa tiedoitustoimintaa
- pyrkii muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen saavuttamaan
  tarkoituksensa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja
ja avustuksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet
                               
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyydenehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus                            
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi
varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.                                                                         
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.                              
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen  jäsenistä sitä vaatii.                    
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
                               
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen                            
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.                           
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
                               
9. Yhdistyksen kokoukset
                               
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää taikun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.                            
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus
                               
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkas-
        tajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa              

    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien  lausunto

    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
        myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

    7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
        liittymis-  ja jäsenmaksun suuruus

    8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

    9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilin-
        tarkastajat

    10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
                               
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
                               
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksentarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinneyhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, sitä mukaa kun varmistui V.R Kuopion konepajan lakkauttaminen.
Periaatteellinen päätös perinneyhdistyksen perustamisesta tehtiin joulukuussa vuonna 2000 ja virallinen perustaminen
sekä yhdistyksen rekisteröiminen tehtiin vuonna 2002.
Perinneyhdistyksen tarkoituksena on jatkaa konepajan perinteen vaalimista sekä kerätä ja tallentaa mahdollisimman
paljon tietoa konepajamme toiminnasta ja toimintaan vaikuttaneista tahoista sekä henkilöstöstä.
Keskeistä toiminnassa on myös järjestää tilaisuuksia ja mahdollisuuksia konepajan henkilöstölle tavata vanhoja työkavereita
ja muistella yhdessä konepajan 113 vuotista toimintaa
Toivottavasti myös nämä internetin sivustot tulevat palvelemaan yhdistyksemme tarkoitusperiä.Perinneyhdistyksen 1. hallitus.
Kuvassa vasemmalta Ville Karhunen Taisto Kainulainen, Heikki Yletyinen, Voitto Paulus, Martti Mecklin ja Matti Rissanen
________________________________________
Yhdistyksen säännöt.
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on VR Kuopion Konepajan Perinneyhdistys ja sen kotipaikka on Kuopio

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää yhteyksiä VR:n Kuopion konepajan toimintaan vaikuttaneisiin tahoihin ja henkilöihin, kartuttaa ja jalostaa
konepajan historiasta ja toiminnasta kertovaa aineistoa, sekä ylläpitää rautateiden ja konepajatoiminnan tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää koulutusta, opastusta, retkiä ja juhlia
- luo toimintaan liittyviä harrastusmahdollisuuksia jäsenistölleen
- syventää tietämystä konepajan historiasta
- harjoittaa tiedoitustoimintaa
- pyrkii muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen saavuttamaan
tarkoituksensa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja
ja avustuksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyydenehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi
varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää taikun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkas-
tajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilin-
tarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksentarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


VR Kuopion konepajan henkilöstö 1989
Perinneyhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, sitä mukaa kun varmistui V.R Kuopion konepajan lakkauttaminen.
Periaatteellinen päätös perinneyhdistyksen perustamisesta tehtiin joulukuussa vuonna 2000 ja virallinen perustaminen
sekä yhdistyksen rekisteröiminen tehtiin vuonna 2002.
Perinneyhdistyksen tarkoituksena on jatkaa konepajan perinteen vaalimista sekä kerätä ja tallentaa mahdollisimman
paljon tietoa konepajamme toiminnasta ja toimintaan vaikuttaneista tahoista sekä henkilöstöstä.
Keskeistä toiminnassa on myös järjestää tilaisuuksia ja mahdollisuuksia konepajan henkilöstölle tavata vanhoja työkavereita
ja muistella yhdessä konepajan 113 vuotista toimintaa
Toivottavasti myös nämä internetin sivustot tulevat palvelemaan yhdistyksemme tarkoitusperiä.Perinneyhdistyksen 1. hallitus.
Kuvassa vasemmalta Ville Karhunen Taisto Kainulainen, Heikki Yletyinen, Voitto Paulus, Martti Mecklin ja Matti Rissanen
________________________________________
Yhdistyksen säännöt.
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on VR Kuopion Konepajan Perinneyhdistys ja sen kotipaikka on Kuopio

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää yhteyksiä VR:n Kuopion konepajan toimintaan vaikuttaneisiin tahoihin ja henkilöihin, kartuttaa ja jalostaa
konepajan historiasta ja toiminnasta kertovaa aineistoa, sekä ylläpitää rautateiden ja konepajatoiminnan tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää koulutusta, opastusta, retkiä ja juhlia
- luo toimintaan liittyviä harrastusmahdollisuuksia jäsenistölleen
- syventää tietämystä konepajan historiasta
- harjoittaa tiedoitustoimintaa
- pyrkii muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen saavuttamaan
tarkoituksensa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja
ja avustuksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyydenehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi
varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää taikun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkas-
tajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilin-
tarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksentarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Perinneyhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, sitä mukaa kun varmistui V.R Kuopion konepajan lakkauttaminen.
Periaatteellinen päätös perinneyhdistyksen perustamisesta tehtiin joulukuussa vuonna 2000 ja virallinen perustaminen
sekä yhdistyksen rekisteröiminen tehtiin vuonna 2002.
Perinneyhdistyksen tarkoituksena on jatkaa konepajan perinteen vaalimista sekä kerätä ja tallentaa mahdollisimman
paljon tietoa konepajamme toiminnasta ja toimintaan vaikuttaneista tahoista sekä henkilöstöstä.
Keskeistä toiminnassa on myös järjestää tilaisuuksia ja mahdollisuuksia konepajan henkilöstölle tavata vanhoja työkavereita
ja muistella yhdessä konepajan 113 vuotista toimintaa
Toivottavasti myös nämä internetin sivustot tulevat palvelemaan yhdistyksemme tarkoitusperiä.Perinneyhdistyksen 1. hallitus.
Kuvassa vasemmalta Ville Karhunen Taisto Kainulainen, Heikki Yletyinen, Voitto Paulus, Martti Mecklin ja Matti Rissanen
________________________________________
Yhdistyksen säännöt.
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on VR Kuopion Konepajan Perinneyhdistys ja sen kotipaikka on Kuopio

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää yhteyksiä VR:n Kuopion konepajan toimintaan vaikuttaneisiin tahoihin ja henkilöihin, kartuttaa ja jalostaa
konepajan historiasta ja toiminnasta kertovaa aineistoa, sekä ylläpitää rautateiden ja konepajatoiminnan tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää koulutusta, opastusta, retkiä ja juhlia
- luo toimintaan liittyviä harrastusmahdollisuuksia jäsenistölleen
- syventää tietämystä konepajan historiasta
- harjoittaa tiedoitustoimintaa
- pyrkii muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen saavuttamaan
tarkoituksensa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja
ja avustuksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyydenehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi
varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää taikun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkas-
tajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilin-
tarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksentarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.